بخشنامه های آژانس

دانلود تاریخ انتشار موضوع بخشنامه
دانلود 1399/05/11 رویه و مقررات فروش بلیط شرکت هواپیمایی كارون در مسیرهای داخلی
دانلود 1399/04/30 مقررات جدید CRCN
دانلود 1399/04/01 عدم استرداد بلیط پذیرش شده
دانلود 1399/03/26 نرخ بليط کودک
دانلود 1398/04/30 دستورالعمل انتقال فرآیند رزرواسیون و فروش بلیت آژانس های مسافرتی به سیستم رزرواسیون نیرا