بخشنامه های آژانس

دانلود تاریخ انتشار موضوع بخشنامه
دانلود 1399/03/26 نرخ بليط کودک
دانلود 1398/04/30 دستورالعمل انتقال فرآیند رزرواسیون و فروش بلیت آژانس های مسافرتی به سیستم رزرواسیون نیرا
دانلود 1397/12/16 رویه و مقررات فروش بلیط شرکت هواپیمایی كارون در مسیرهای داخلی