وضعیت پروازهای روزانه

وضعیت پروازهای امروز هواپیمایی کارون
1401/05/20 - 10:26:00
مبدا مقصد نوع هواپیما رجیستر شماره پرواز ساعت پرواز وضعیت
اهوازتهران - مهرآبادبوئینگ 737EP-JIA264300:15فرود آمد
تهران - مهرآباداهوازبوئینگ 737EP-JIA264202:15فرود آمد
تهران - مهرآبادلاوانفوکر 100EP-OPI252606:35پرواز کرد
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS260107:00پرواز کرد
اهوازمشهدبوئینگ 737EP-JIB263507:15فرود آمد
تهران - مهرآبادماهشهرفوکر 100EP-NFA250607:30فرود آمد
تهران - مهرآبادخارکفوکر 100EP-MIS250408:55گیت بسته شد
لاوانشیرازفوکر 100EP-OPI252608:55طبق برنامه
ماهشهرمشهدفوکر 100EP-NFA255409:15پرواز کرد
مشهدماهشهربوئینگ 737EP-JIB258510:15پرواز کرد
شیرازلاوانفوکر 100EP-OPI252710:25طبق برنامه
خارکشیرازفوکر 100EP-MIS250210:50طبق برنامه
لاوانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI252711:45طبق برنامه
مشهدماهشهرفوکر 100EP-NFA255512:00طبق برنامه
شیرازخارکفوکر 100EP-MIS250312:05طبق برنامه
ماهشهرمشهدبوئینگ 737EP-JIB258413:00طبق برنامه
خارکتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS250513:20طبق برنامه
ماهشهرتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA250714:45طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-MIS260015:45طبق برنامه
مشهداهوازبوئینگ 737EP-JIB263416:00طبق برنامه
تهران - مهرآبادیزدفوکر 100EP-OPI260816:40طبق برنامه
یزدتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI260918:30طبق برنامه
اهوازتبریزبوئینگ 737EP-JIB257119:00طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-NFA260419:00طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادبوئینگ 737EP-JIA264520:15طبق برنامه
تهران - مهرآباددزفولفوکر 100EP-OPI261020:25طبق برنامه
اهوازاصفهانفوکر 100EP-NFA262320:50طبق برنامه
تبریزاهوازبوئینگ 737EP-JIB257021:30طبق برنامه
دزفولتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI261122:15طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازبوئینگ 737EP-JIA264422:15طبق برنامه
اصفهاناهوازفوکر 100EP-NFA262222:35طبق برنامه