وضعیت پروازهای روزانه

وضعیت پروازهای امروز هواپیمایی کارون
1401/09/17 - 10:18:50
مبدا مقصد نوع هواپیما رجیستر شماره پرواز ساعت پرواز وضعیت
تهران - مهرآباداهوازبوئینگ 737EP-JIB267400:30فرود آمد
تهران - مهرآبادلاوانفوکر 100EP-MIS252606:40فرود آمد
اهوازخارکفوکر 50EP-OIL259507:00پرواز کرد
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ260107:00فرود آمد
تهران - مهرآبادماهشهرفوکر 100EP-NFA250607:30فرود آمد
خارکشیرازفوکر 50EP-OIL256608:30طبق برنامه
تهران - مهرآبادخارکفوکر 100EP-AWZ250408:55پرواز کرد
لاوانشیرازفوکر 100EP-MIS252608:55طبق برنامه
ماهشهرمشهدفوکر 100EP-NFA255409:15پرواز کرد
اهوازتهران - مهرآبادبوئینگ 737EP-JIB261309:40پرواز کرد
شیرازخارکفوکر 50EP-OIL256710:00طبق برنامه
شیرازلاوانفوکر 100EP-MIS252710:25طبق برنامه
خارکشیرازفوکر 100EP-AWZ250210:50طبق برنامه
خارکشیرازفوکر 50EP-OIL256811:30طبق برنامه
لاوانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS252711:45طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازبوئینگ 737EP-JIB261211:50طبق برنامه
مشهدماهشهرفوکر 100EP-NFA255512:00طبق برنامه
شیرازخارکفوکر 100EP-AWZ250312:05طبق برنامه
شیرازخارکفوکر 50EP-OIL256913:00طبق برنامه
خارکتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ250513:20طبق برنامه
اهوازتبریزبوئینگ 737EP-JIB265714:00طبق برنامه
تهران - مهرآبادخارکفوکر 100EP-MIS258814:30طبق برنامه
خارکاهوازفوکر 50EP-OIL259414:30طبق برنامه
ماهشهرتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA250714:45طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-AWZ260015:45طبق برنامه
خارکاصفهانفوکر 100EP-MIS258216:15طبق برنامه
تهران - مهرآبادیزدفوکر 100EP-NFA260816:40طبق برنامه
تبریزاهوازبوئینگ 737EP-JIB265616:45طبق برنامه
اصفهانخارکفوکر 100EP-MIS258318:00طبق برنامه
یزدتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA260918:30طبق برنامه
خارکتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS258919:45طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادبوئینگ 737EP-JIB264520:05طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-NFA260420:15طبق برنامه
تهران - مهرآباددزفولفوکر 100EP-MIS261021:30طبق برنامه
اهوازاصفهانفوکر 100EP-NFA262322:00طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازبوئینگ 737EP-JIB264422:15طبق برنامه
دزفولتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS261123:00طبق برنامه
اصفهاناهوازفوکر 100EP-NFA262223:30طبق برنامه