وضعیت پروازهای روزانه

وضعیت پروازهای امروز هواپیمایی کارون
1400/05/09 - 14:09:39
مبدا مقصد نوع هواپیما رجیستر شماره پرواز ساعت پرواز وضعیت
تهران - مهرآبادخارکفوکر 100EP-MIS250406:00فرود آمد
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ261306:35فرود آمد
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI261907:05فرود آمد
خارکشیرازفوکر 100EP-MIS250208:00فرود آمد
تهران - مهرآبادسیریفوکر 100EP-AWZ257608:10فرود آمد
اهوازADUفوکر 50EP-NFT251509:00پرواز کرد
تهران - مهرآبادشیرازفوکر 100EP-OPI253609:00فرود آمد
شیرازسیریفوکر 100EP-MIS256409:15فرود آمد
سیریاصفهانفوکر 100EP-AWZ257610:30فرود آمد
سیریشیرازفوکر 100EP-MIS256510:45فرود آمد
شیرازبهرگانفوکر 100EP-OPI253610:50فرود آمد
ADUاهوازفوکر 50EP-NFT251412:00طبق برنامه
بهرگانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI253712:05فرود آمد
شیرازخارکفوکر 100EP-MIS250312:15فرود آمد
اصفهانسیریفوکر 100EP-AWZ257712:15پرواز کرد
خارکتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS250513:30طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-OPI261814:00طبق برنامه
سیریتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ257714:10طبق برنامه
تهران - مهرآباداصفهانفوکر 100EP-AWZ260217:40طبق برنامه
اهوازمشهدفوکر 100EP-OPI263518:00طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-MIS264219:00طبق برنامه
اصفهانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ260319:15طبق برنامه
اهوازاصفهانفوکر 100EP-MIS262320:45طبق برنامه
مشهداهوازفوکر 100EP-OPI263420:45طبق برنامه
تهران - مهرآباددزفولفوکر 100EP-AWZ261021:10طبق برنامه
اصفهاناهوازفوکر 100EP-MIS262222:30طبق برنامه
دزفولتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ261122:55طبق برنامه