وضعیت پروازهای روزانه

وضعیت پروازهای امروز هواپیمایی کارون
1400/03/23 - 19:19:30
مبدا مقصد نوع هواپیما رجیستر شماره پرواز ساعت پرواز وضعیت
تهران - مهرآبادلاوانفوکر 100EP-NFA252805:50فرود آمد
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI262107:05فرود آمد
اهوازلاوانفوکر 50EP-OIL254308:00فرود آمد
اهوازخارکفوکر 100EP-MIS255108:00فرود آمد
لاواناصفهانفوکر 100EP-NFA252808:10فرود آمد
تهران - مهرآبادخارکفوکر 100EP-OPI250409:00فرود آمد
خارکشیرازفوکر 100EP-MIS250209:15فرود آمد
اصفهانلاوانفوکر 100EP-NFA252910:15فرود آمد
شیرازخارکفوکر 100EP-MIS250310:30فرود آمد
لاواناهوازفوکر 50EP-OIL254210:30فرود آمد
خارکاصفهانفوکر 100EP-OPI253211:00فرود آمد
خارکبوشهرفوکر 100EP-MIS254811:45فرود آمد
لاوانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA252912:00فرود آمد
اصفهانخارکفوکر 100EP-OPI253312:45فرود آمد
بوشهرخارکفوکر 100EP-MIS254912:45فرود آمد
اهوازرشتفوکر 50EP-OIL263313:00فرود آمد
خارکاهوازفوکر 100EP-MIS255013:45فرود آمد
خارکتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI250514:15فرود آمد
تهران - مهرآبادماهشهرفوکر 100EP-NFA250615:20فرود آمد
رشتاهوازفوکر 50EP-OIL263215:30فرود آمد
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-OPI262016:40فرود آمد
ماهشهرتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA250717:15فرود آمد
اهوازاصفهانفوکر 100EP-MIS262317:15فرود آمد
اصفهاناهوازفوکر 100EP-MIS262218:45پرواز کرد
اهوازبندر عباسفوکر 100EP-OPI263119:00طبق برنامه
تهران - مهرآباددزفولفوکر 100EP-NFA261019:30پرواز کرد
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS264520:45طبق برنامه
دزفولتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA261121:15طبق برنامه
بندر عباساهوازفوکر 100EP-OPI263021:15طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-MIS264422:45طبق برنامه