وضعیت پروازهای روزانه

وضعیت پروازهای امروز هواپیمایی کارون
1399/09/15 - 03:14:39
مبدا مقصد نوع هواپیما رجیستر شماره پرواز ساعت پرواز وضعیت
آبادانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ265106:00طبق برنامه
اهوازشیرازفوکر 50EP-OIL267106:00طبق برنامه
تهران - مهرآبادسیریفوکر 100EP-OPI257606:05طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS261907:15طبق برنامه
شیرازسیریفوکر 50EP-OIL256407:45طبق برنامه
تهران - مهرآبادخارکفوکر 100EP-AWZ250407:50طبق برنامه
سیریاصفهانفوکر 100EP-OPI257608:30طبق برنامه
تهران - مهرآبادبهرگانفوکر 100EP-MIS252409:05طبق برنامه
سیریشیرازفوکر 50EP-OIL256509:15طبق برنامه
خارکشیرازفوکر 100EP-AWZ250210:00طبق برنامه
اصفهانسیریفوکر 100EP-OPI257710:30طبق برنامه
بهرگانشیرازفوکر 100EP-MIS252410:50طبق برنامه
شیرازاهوازفوکر 50EP-OIL267011:00طبق برنامه
شیرازخارکفوکر 100EP-AWZ250311:15طبق برنامه
شیرازبهرگانفوکر 100EP-MIS252512:00طبق برنامه
خارکتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ250512:30طبق برنامه
سیریتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI257712:30طبق برنامه
بهرگانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS252513:00طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-MIS261814:50طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-OPI262016:50طبق برنامه
تهران - مهرآبادیزدفوکر 100EP-AWZ260817:30طبق برنامه
اهوازاصفهانفوکر 100EP-OPI262318:45طبق برنامه
یزدتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ260919:20طبق برنامه
اصفهاناهوازفوکر 100EP-OPI262220:15طبق برنامه
تهران - مهرآباددزفولفوکر 100EP-AWZ261021:15طبق برنامه
دزفولتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ261122:40طبق برنامه