وضعیت پروازهای روزانه

وضعیت پروازهای امروز هواپیمایی کارون
1401/02/28 - 11:33:52
مبدا مقصد نوع هواپیما رجیستر شماره پرواز ساعت پرواز وضعیت
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ260105:45فرود آمد
تهران - مهرآبادسیریفوکر 100EP-OPI258606:05انتقالی
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA261507:05فرود آمد
تهران - مهرآبادلاوانفوکر 100EP-AWZ251607:35لغو بعلت شرایط جوی
سیریشیرازفوکر 100EP-OPI258608:30لغو بعلت شرایط جوی
تهران - مهرآباداصفهانفوکر 100EP-NFA251809:05پرواز کرد
لاوانشیرازفوکر 100EP-AWZ251609:40لغو بعلت شرایط جوی
شیرازسیریفوکر 100EP-OPI258710:15لغو بعلت شرایط جوی
شیرازلاوانفوکر 100EP-AWZ251711:00لغو بعلت شرایط جوی
اصفهانبهرگانفوکر 100EP-NFA251811:00طبق برنامه
اهوازSYJفوکر 50EP-OIL252111:00پرواز کرد
سیریتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI258711:50لغو بعلت شرایط جوی
لاوانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ251712:20لغو بعلت شرایط جوی
بهرگاناصفهانفوکر 100EP-NFA251912:30طبق برنامه
SYJاهوازفوکر 50EP-OIL252013:30طبق برنامه
اصفهانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA251914:00طبق برنامه
تهران - مهرآبادماهشهرفوکر 100EP-OPI250614:40طبق برنامه
تهران - مهرآبادماهشهرفوکر 100EP-AWZ250815:05طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-NFA261415:50طبق برنامه
ماهشهرشیرازفوکر 100EP-OPI253416:30طبق برنامه
ماهشهراصفهانفوکر 100EP-AWZ254416:45طبق برنامه
شیرازماهشهرفوکر 100EP-OPI253518:00طبق برنامه
اهوازاصفهانفوکر 100EP-NFA262318:00طبق برنامه
اصفهانماهشهرفوکر 100EP-AWZ254518:10طبق برنامه
اصفهاناهوازفوکر 100EP-NFA262219:20طبق برنامه
ماهشهرتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI250719:30طبق برنامه
ماهشهرتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ250919:30طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA262121:05طبق برنامه
تهران - مهرآباددزفولفوکر 100EP-OPI261021:35طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-NFA262022:55طبق برنامه
دزفولتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI261123:15طبق برنامه