وضعیت پروازهای روزانه

وضعیت پروازهای امروز هواپیمایی کارون
1400/09/13 - 05:19:55
مبدا مقصد نوع هواپیما رجیستر شماره پرواز ساعت پرواز وضعیت
تهران - مهرآبادخارکفوکر 100EP-OPI250406:00طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ262106:35طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS261907:05طبق برنامه
خارکشیرازفوکر 100EP-OPI250208:00طبق برنامه
تهران - مهرآبادسیریفوکر 100EP-AWZ257608:10طبق برنامه
تهران - مهرآبادشیرازفوکر 100EP-MIS253609:00طبق برنامه
شیرازسیریفوکر 100EP-OPI256409:15طبق برنامه
سیریاصفهانفوکر 100EP-AWZ257610:30طبق برنامه
سیریشیرازفوکر 100EP-OPI256510:45طبق برنامه
شیرازبهرگانفوکر 100EP-MIS253611:00طبق برنامه
شیرازخارکفوکر 100EP-OPI250312:15طبق برنامه
بهرگانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS253712:15طبق برنامه
اصفهانسیریفوکر 100EP-AWZ257712:15طبق برنامه
خارکتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI250513:30طبق برنامه
سیریتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ257714:10طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-MIS261814:30طبق برنامه
اهوازاصفهانفوکر 100EP-MIS262316:45طبق برنامه
تهران - مهرآباداصفهانفوکر 100EP-OPI260217:40طبق برنامه
اصفهاناهوازفوکر 100EP-MIS262218:30طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-AWZ262019:00طبق برنامه
اصفهانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI260319:15طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS264520:15طبق برنامه
اهوازیزدفوکر 100EP-AWZ262721:00طبق برنامه
تهران - مهرآباددزفولفوکر 100EP-OPI261021:15طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-MIS264422:15طبق برنامه
یزداهوازفوکر 100EP-AWZ262622:40طبق برنامه
دزفولتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI261122:55طبق برنامه