وضعیت پروازهای روزانه

وضعیت پروازهای امروز هواپیمایی کارون
1400/02/03 - 13:00:25
مبدا مقصد نوع هواپیما رجیستر شماره پرواز ساعت پرواز وضعیت
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS262108:30فرود آمد
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-MIS262010:15فرود آمد
اهوازرشتفوکر 100EP-MIS263312:00پرواز کرد
رشتاهوازفوکر 100EP-MIS263214:00طبق برنامه
تهران - مهرآبادماهشهرفوکر 100EP-NFA250614:35طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100-261715:30لغو شد
اهوازاصفهانفوکر 100EP-MIS262316:15لغو شد
ماهشهراصفهانفوکر 100EP-NFA254416:20طبق برنامه
تهران - مهرآباددزفولفوکر 100-261017:25لغو شد
اصفهانماهشهرفوکر 100EP-NFA254518:00طبق برنامه
اصفهاناهوازفوکر 100EP-MIS262218:00لغو شد
دزفولتهران - مهرآبادفوکر 100-261119:15لغو شد
ماهشهرتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA250719:30طبق برنامه
اهوازبندر عباسفوکر 100EP-MIS263120:00طبق برنامه
تهران - مهرآبادآبادانفوکر 100-265021:00لغو شد
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-NFA264421:30طبق برنامه
بندر عباساهوازفوکر 100EP-MIS263022:15طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA264523:10طبق برنامه