وضعیت پروازهای روزانه

وضعیت پروازهای امروز هواپیمایی کارون
1400/07/06 - 08:20:59
مبدا مقصد نوع هواپیما رجیستر شماره پرواز ساعت پرواز وضعیت
اهوازخارکفوکر 100EP-MIS254705:00فرود آمد
خارکاهوازفوکر 100EP-MIS254606:00فرود آمد
اهوازخارکفوکر 50EP-NFT255106:00پرواز کرد
تهران - مهرآبادخارکفوکر 100EP-AWZ250406:05پرواز کرد
اهواززاهدانفوکر 100EP-MIS251107:00پرواز کرد
خارکبوشهرفوکر 50EP-NFT254807:30طبق برنامه
اهوازبندر عباسفوکر 100EP-NFA263107:30پرواز کرد
خارکشیرازفوکر 100EP-AWZ250208:00طبق برنامه
بوشهرخارکفوکر 50EP-NFT254908:30طبق برنامه
شیرازخارکفوکر 100EP-AWZ250309:20طبق برنامه
خارکبهرگانفوکر 50EP-NFT255209:30طبق برنامه
زاهداناهوازفوکر 100EP-MIS251009:45طبق برنامه
بندر عباساهوازفوکر 100EP-NFA263009:45طبق برنامه
بهرگانخارکفوکر 50EP-NFT255310:30طبق برنامه
خارکاصفهانفوکر 100EP-AWZ253210:35طبق برنامه
خارکاهوازفوکر 50EP-NFT255011:30طبق برنامه
اهوازرشتفوکر 100EP-NFA263312:00طبق برنامه
اصفهانخارکفوکر 100EP-AWZ253312:15طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS261712:30طبق برنامه
خارکتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ250513:45طبق برنامه
رشتاهوازفوکر 100EP-NFA263214:00طبق برنامه
تهران - مهرآبادماهشهرفوکر 100EP-MIS250614:15طبق برنامه
ماهشهرتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS250716:00طبق برنامه
تهران - مهرآبادماهشهرفوکر 100EP-AWZ250816:15طبق برنامه
ماهشهرتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ250918:00طبق برنامه
تهران - مهرآبادیزدفوکر 100EP-MIS260818:10طبق برنامه
اهوازاصفهانفوکر 100EP-NFA262518:30طبق برنامه
یزدتهران - مهرآبادفوکر 100EP-MIS260920:00طبق برنامه
اصفهاناهوازفوکر 100EP-NFA262420:00طبق برنامه
تهران - مهرآباددزفولفوکر 100EP-AWZ261020:10طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-MIS261621:40طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA261921:45طبق برنامه
دزفولتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ261121:50طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-NFA264423:45طبق برنامه