وضعیت پروازهای روزانه

وضعیت پروازهای امروز هواپیمایی کارون
1399/12/10 - 07:35:16
مبدا مقصد نوع هواپیما رجیستر شماره پرواز ساعت پرواز وضعیت
تهران - مهرآبادلاوانفوکر 100EP-AWZ252805:50فرود آمد
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI262107:15پرواز کرد
لاواناصفهانفوکر 100EP-AWZ252808:00طبق برنامه
اهوازخارکفوکر 100EP-NFA255108:00طبق برنامه
تهران - مهرآبادخارکفوکر 100EP-OPI250408:50طبق برنامه
اهوازلاوانفوکر 50EP-OIL254309:00طبق برنامه
خارکشیرازفوکر 100EP-NFA250209:15طبق برنامه
اصفهانلاوانفوکر 100EP-AWZ252909:45طبق برنامه
شیرازخارکفوکر 100EP-NFA250310:30طبق برنامه
خارکاصفهانفوکر 100EP-OPI253210:45طبق برنامه
لاوانتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ252911:30طبق برنامه
لاواناهوازفوکر 50EP-OIL254211:30طبق برنامه
خارکبوشهرفوکر 100EP-NFA254811:45طبق برنامه
اصفهانخارکفوکر 100EP-OPI253312:15طبق برنامه
بوشهرخارکفوکر 100EP-NFA254912:45طبق برنامه
خارکتهران - مهرآبادفوکر 100EP-OPI250513:45طبق برنامه
خارکاهوازفوکر 100EP-NFA255013:45طبق برنامه
تهران - مهرآبادماهشهرفوکر 100EP-AWZ250615:10طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-OPI262016:05طبق برنامه
ماهشهرتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ250717:00طبق برنامه
اهوازاصفهانفوکر 100EP-NFA262317:15طبق برنامه
اهوازبندر عباسفوکر 100EP-OPI263118:00طبق برنامه
اصفهاناهوازفوکر 100EP-NFA262218:45طبق برنامه
تهران - مهرآباددزفولفوکر 100EP-AWZ261019:00طبق برنامه
بندر عباساهوازفوکر 100EP-OPI263020:15طبق برنامه
اهوازتهران - مهرآبادفوکر 100EP-NFA264520:30طبق برنامه
دزفولتهران - مهرآبادفوکر 100EP-AWZ261120:40طبق برنامه
تهران - مهرآباداهوازفوکر 100EP-NFA264422:30طبق برنامه