تاریخ خبر: 1399/08/07

آغاز پروازهای مستقر شبانه در فرودگاه آبادان

آغاز پروازهای مستقر شبانه در فرودگاه آبادان و انجام عملیات خوش آمد گویی واتر سالوت در فرودگاه آبادان


برچسب ها: