خدمات بار

قابل توجه مراجعین محترم به واحد بارشرکت هواپیمایی کارون

- مقررات و شرایط تحویل بار
مدارک مورد نیاز : 
  1. ارائه ی شماره ی بار نامه و 4 رقم شماره ی آخر بارنامه الزامیست.
  2. تحویل بار در این واحد فقط به شخص گیرنده صورت می گیرد.
  3. بارنامه هایی که گیرنده ی آن ادارات، شرکت ها، فروشگاهها و نظیر آن بوده، می بایست مراجعین معرفی نامه ی مهر شده ارائه دهند.
  4. ارائه ی مدارک شناسایی معتبر نظیر:
الف) اصل شناسنامه
ب) اصل گواهینامه
ج) اصل کارت ملی
د) اصل کارت کامپیوتری بنیاد شهید و بنیاد جانبازان
ه) پاسپورت ( گذرنامه )
ضمنا عکس یا کپی کارتهای شناسایی فاقد اعتبار میباشد.

 
حمل بارهای حاوی کالاهای خطرناک در هواپیما تابع مقررات ملی وبین المللی خاصی است، این قبیل بارها باید به درستی اظهار شده و به وضوح به عنوان بار حاوی کالاهای خطرناک شناسایی شود.

کالاهای خطرناک:
 
همکاران محترم واحد بار به اجرا و نظارت بر موارد فوق ملزم بوده و بدیهی است تایید کننده ی بارنامه مسئول حسن انجام آن به لحاظ تضمین حقوق شرکت هواپیمایی کارون بوده ولاغیر ...