معاونت عملیات پرواز

واحد عملیات پرواز به عنوان یکی از ارکان اصلی شرکت مسئولیت خطیر هدایت ناوگان هواپیمایی شرکت را عهده دار است.
این معاونت همچنین در کنار نظارت بر کلیه ماموریت های محوله ، اعم از انجام پروازهای عادی، فوق العاده ، اضطراری مسئولیت ارتقای سطح دانش تخصصی کادر پروازی را نیز برعهده دارد.

- تمامی کارکنان عملیاتی شرکت با گذراندن دوره های آموزشی زیر قابلیت لازم جهت ارائه خدمات تخصصی را دارا هستند.
 
 
اهم فعالیت های معاونت عملیات پرواز