معاونت بازرگانی

حوزه معاونت بازرگانی و تدارکات بعنوان شاهرگ ارتباطی شرکت با بهره برداران و مشتریان از یکسو و شرکت های هواپیمایی ، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه های کشور از سوی دیگر عهده دار مسئولیت است. این حوزه ضمن آنکه تامین کننده منابع مالی است بعنوان پشتیبان حوزه های دیگر عمل کرده و هماهنگی های لازم را بوجود می آورد . 
 
اهم فعالیت های معاونت بازرگانی و تدارکات 
• بازاریابی جهت برقراری پروازهای برنامه های ، موردی ، فوق العاده ، اورژانسی ، VIP و ... 
• عقد قرارداد و تمدید آنها بصورت سالانه با بهره برداران نفتی . 
• هماهنگی و برنامه ریزی پرواز های چارتر درخواستی بهره برداران نفتی . 
• هماهنگی و عقد قرارداد با شرکت های هواپیمایی مجاز جهت چارترکردن پروازهای برنامه های از مبدا تهران و شیراز . 
• هماهنگی و همکاری و عقد قرارداد با شرکت های خدمات فرودگاهی در فرودگاه های مختلف جهت ارائه خدمات هندلینگ به پروازهای ملکی شرکت . 
• هماهنگی و مکاتبه با سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص اخذ مجوزهای لازم جهت برقراری پروازهای ملکی . 
• نظارت مستمر بر چگونگی انجام پروازها و برنامه ریزی پرواز جایگزین در صورت بروز تاخیرات ، ابطال ، تغییر مسیر و ... 
• به روز کردن برنامه پروازی شرکت (ملکی – چارتر) و ابلاغ به کلیه مبادی ذیربط 
• به روز کردن آمار پروازهای شرکت به تفکیک روز ، نوع پرواز (موردی ، فوق العاده ، برنامه های، F-100 و F-50   تعداد مسافرین ترابری شده و بار حمل شده