معاونت امور فروش

• عقد قرارداد با آژانس های خدمات مسافرتی و جهانگردی و ارایه خدمات فروش بلیط در سراسر کشور.
• ارایه سرویس فروش مسافر به دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی به صورت CALL CENTER و یا از طریق شبکه کامپیوتری
• عقد قرارداد فروش بار با دفاتر خدمات حمل بار در کل کشور
• تامین بلیط رایگان و ارایه خدمات مربوطه به پرسنل شرکت
• تامین بلیط نیروهای شرکت
• عقد قرارداد با شرکت های نفتی و ارایه خدمات SEAT CHARTER در شبکه پروازی شرکت
• کنترل و نظارت مستمر بر قراردادهای منعقده فروش بلیط
• اخذ پوشش های بیمه ای ناوگان شرکت