مدیریت خدمات فرودگاهی

این حوزه با عقد قرارداد های فنی و تخصصی با بهره برداران و مالکان ذیربط فرودگاه های ملکی وزارت نفت وظیفه نظارت ، راهبری و ارائه مشاوره را عهده دار است برخی از مهمترین وظایف معاونت خدمات فرودگاهی و تاسیسات عبارتند از :
 
ارائه نظرات کارشناسی در مورد ساماندهی طرح های توسعه زیر بنای سطوح پروازی (تطویل و مقاوم سازی باند پروازی ، تاکسی روها و رمپ های پروازی)
 
• توصیه بر بهینه سازی و روزآمد کردن دستگاه های زمینی هدایت هواپیما ، برابر حداقل استاندارد های بین المللی موجود .
 
• معرفی ابزار و مواد لوازم در تحدید سطوح پروازی .
 
• ارائه توصیه های لازم در احداث و تکمیل ساختمان فنی / عملیاتی .
 
• ارائه توصیه های مفید در مورد تجهیز برج مراقبت پرواز با وسایل ارتباطی .
 
• هماهنگی لازم با سازمان هواپیمایی کشوری به منظور انطباق فرودگاه با آخرین استانداردها و توصیه های سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) و سازمان هواپیمایی کشوری . (C.A.O)
 
• برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف فرودگاهی ، هوانوردی ، ایمنی پرواز و امنیت پروازها .
 
*دريافت مجوز تغيير فركانس فرودگاه سيري و اقدام به تعويض آن با نظارت اداره الكترونيك شركت فرودگاههاي كشور.
 
*دريافت مجوز فركانس هاي مجاز(برج مراقبت ،زميني و اضطراري)براي فرودگاه خارك و انعكاس براي فرودگاه مربوطه جهت تعويض بعلت تداخل با فركانس فرودگاههاي همجوار.
 
*بازديد فني تخصصي كارشناسان اين شركت ازواحدايمني وآتش نشاني فرودگاه ماهشهر بنا به درخواست مدير عامل محترم و ارائه راهكارهاي مربوطه جهت استاندارد نمودن آن.
 
*بازديد فني تخصصي كارشناسان اين شركت از سيستم روشنائي در فرودگاه ماهشهر و ارائه راهكار هاي مناسب براي استاندارد نمودن آن.
 
*اعزام كارشناس بمنظور انجام گراند چك از سيستم D.VOR/DME در فرودگاه ماهشهر جهت آماده سازي براي انجام Flight Check .
 
*بازديد فني تخصصي و كارشناسي از سيستم هاي ILS در فرودگاه ماهشهر و ارائه نظر كارشناسي پيرامون راهبري اين.
 
*اعزام كارشناس جهت بررسي تداخل فركانسهاي راديوئي فرودگاه جم(توحيد).
 
*بازديد و ارائه راهكار در جهت عمليات و راهبري و نگهداري در امر هوانوردي ، هلي دكهاي مناطق سيري،لاوان و بهرگان.
 
* نظارت و اداره امور مديريتي – خدمات هوانوردي ،فني وتخصصي فرودگاه ماهشهر مطابق با مقررات ايكائو و سازمان هواپيمائي كشوري.
 
*نظارت بر عمليات فني تخصصي فرودگاه جم (توحيد) از جمله برج مراقبت پرواز، الكترونيك و ارتباطات،ايمني زميني عمليات نجات و آتش نشاني و روشنائي عوامل ميدان پروازي .
 
*اداره و نظارت عمليات فني تخصصي فرودگاه شهداي خارك شامل :ارائه خدمات مشاوره،برج مراقبت پرواز،الكترونيك و ارتباطات ايمني زميني ،عمليات نجات و آتش نشاني و روشنائي عوامل ميدان پرواز وآموزش كاركنان و همچنين ارائه سرويس اطلاعات پرواز فرودگاه AFIS توسط متخصصين.
 
*نظارت بر عمليات فني تخصصي فرودگاه آغاجاري ازجمله برج مراقبت پرواز، الكترونيك و ارتباطات،ايمني زميني عمليات نجات و آتش نشاني و روشنائي عوامل ميدان پروازي .(س.ص01/04)