مدیریت خدمات فرودگاهی

این حوزه با عقد قرارداد های فنی و تخصصی با بهره برداران و مالکان ذیربط فرودگاه های ملکی وزارت نفت وظیفه نظارت، راهبری و ارائه مشاوره را عهده دار است برخی از مهمترین وظایف معاونت خدمات فرودگاهی و تاسیسات عبارتند از :