دستور العمل ایمنی مسافران برای مقابله با بیماری کووید19

دستور العمل ایمنی مسافران هواپیمایی کارون برای مقابله با بیماری کووید19