ناوگان هوایی کارون

نوع هواپیما  تعداد   ظرفیت صندلی
فوکر 100   100
فوکر 50 4 50
بوئینگ 737 1 145