گزارش مخاطرات ایمنی پرواز

از اینکه برای ارتقا ایمنی و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی، گزارش خود را به واحد ایمنی و کنترل کیفیت هواپیمایی کارون ارسال میکنید کمال تشکر را داریم، هدف اصلی این گزارش، ارتقا ایمنی از طریق جمع آوری گزارشات مردمی است که توسط بازرسی و گزارشهای اجباری قابل جمع آوری نیست.

به همین منظور همه اشخاص می توانند خطرات یا رخدادهای ایمنی را از این طریق گزارش نمایند، پس از دریافت هر گزارش بررسی توسط کارشناسان صورت میپذیرد و در صورت نیاز به فرد گزارش دهنده تماس گرفته میشود.

قابل ذکر است تمامی اطلاعات شما برای شرکت هواپیمایی کارون محفوظ خواهند ماند و هیچگونه گزارشی علیه گزارش دهنده و پیگیری حقوقی استفاده نخواهد شد.
این اطمینان را به شما خواهیم داد در اسرع وقت با گزارش ارسالی شما اصلاحات و تذکر و توصیه های ایمنی صورت پذیرد.

از حس مسولیت شما برای ایمنی هرچه بیشتر هواپیمایی کارون کمال تشکر را داریم.